با تشکر از...

اهدا کنندگان سخاوتمندانه ما 
داوطلبان فداکار ما
دانشجویان مشتاق ما

مرکز جامعه جکی رابینسون ، پسادنا
برج زائر شرقی ، پسادنا
کتابخانه La Pintoresca ، پسادنا
مرکز اجتماع ویلا پارک ، پسادنا


کوئنتین اسکاگس ، طراحی گرافیک
پیتر مکی ، طراحی وب سایت
خانم اژدها چاپ و کپی کنید

fa_IRفارسی